Základní informace o půjčkách/úvěrech pro spotřebitele

23.06.2008 00:00

Základním úkolem komerčních bank je obchodování s finančními prostředky, čímž se rozumí přijímání vkladů a poskytování úvěrů.

Úvěr můžeme definovat jako objem finančních prostředků, které věřitel poskytne dlužníkovi za úplatu ve formě úroku.

Chce-li klient zažádat o úvěr, měl by se připravit na to, že každá banka má stanovenou vlastní úvěrovou politiku a při poskytování úvěrů klientům uplatňuje řadu zásad a metodologických postupů. Než banka poskytne úvěr resp. uzavře s klientem úvěrovou smlouvu, prověří bonitu klienta tzn. zda je klient schopný dostát svým závazkům a splácet případný úvěr. Při posuzování bonity bankovní klientely banka nejprve provede úvěrovou analýzu, při které zkoumá:

 • zda poskytnutí úvěru odpovídá úvěrové politice banky, zda výše úvěru je v souladu s  možností banky a poskytnutí úvěru je v souladu se zákonem,
 • serióznost klienta a jeho ochotu platit dluhy,
 • schopnost splatit úvěr i s úrokem, což je posuzováno u podniku podle jeho finanční situace, u osob pak podle výše dosahovaného příjmu,
 • výši vlastního kapitálu a výše závazků,
 • zajištění úvěru tj. druhotného zdroje příjmů pro případ, že dlužník nemá dostatek peněžních prostředků na splácení úvěru a úroku. Úvěry mohou být zajištěny různými způsoby, nejčastěji zástavou movitých a nemovitých věcí (tj. hypotékou).

Hlavními kritérii při samotném rozhodování o poskytnutí úvěru jsou:

 • návratnost, tj. schopnost dlužníka splatit úvěr ve sjednané lhůtě
 • výnosnost úvěru

Návratnost úvěru ovlivňuje především výše dosahovaného příjmu, jeho výnosnost je odvislá především od výše úrokové sazby. Tu ovlivňuje řada faktorů, jako jsou.:

 • výše sazeb ČNB
 • sazby konkurence
 • výše nákladů banky
 • charakter úvěru
 • ekonomickými podmínkami – např. mírou inflace, atd.

Druhy úrokových sazeb z úvěrů

Banky při poskytování úvěrů používají standardně dva druhy úrokových sazeb:

 • pevnou úrokovou sazbu. která je stanovena pevně určitým procentem
 • pohyblivou úrokovou sazbu, která se skládá ze dvou složek, a to základní sazby, kterou vyhlašuje centrála příslušné banky a odchylky, která je dohodnuta s klientem při uzavírání smlouvy.

Vyhledávání

Zásady ochrany osobních údajů a užívání KONTAKT